Cổng thông tin tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tra cứu bằng 2 cách:

Cách 1: Chọn năm tốt nghiệp, sau tra cứu theo Họ tên và ngày tháng năm sinh.

Cách 2: Chọn năm tốt nghiệp, sau đó tra cứu theo số hiệu bằng.